Závod: WILD GRIZZLY

 1. Svým souhlasem s tímto dokumentem beru na vědomí, že jakákoliv účast mé
  osoby nebo jménem mého dítěte/svěřence na závodě WILD GRIZZLY a jemu
  podobných akcích (dále jen jako „Akce“ či „WILD GRIZZLY“) může být životu
  nebezpečná a dále jsem si vědom toho, že v souvislosti se závodem WILD GRIZZLY,
  kterého se účastním, hrozí mé osobě nebezpečí vážného zranění či smrti, resp.
  další jiné závažné následky, jakými mohou být např.: (I) utonutí, (II) podvrtnutí,
  vykloubení končetin, (III) přetížení, (IV) zlomeniny, (V) teplé a chladné
  zranění, (VI) zranění způsobené třetími osobami či dopravními prostředky, (VII)
  kousnutí a bodnutí hmyzem a jiných zvířat, (VIII) kontakt s jedovatými
  rostlinami, (IX) jiné fyzické zranění, (X) psychická traumata a (XI) další
  nehody, které mohou nastat následkem disciplín absolvovaných v rámci závodu WILD
  GRIZZLY a (XII) potenciálně trvalé ochrnutí nebo smrt.
 2. I když pravidla Akce, technické zabezpečení tratě a osobní disciplína
  každého soutěžícího může snížit riziko nehody, riziko vážného zranění stále je
  a existuje, s čím jsem řádně seznámen a projevuji souhlas s výše uvedenými
  riziky. Dále jsem si vědom toho, že mi v souvislosti s mou účastí na této Akci
  hrozí nebezpečí vzniku vážné újmy na zdraví, resp. smrti, i u jednotlivých
  překážek na trati, které se mohou za určitých nepředvídatelných okolností
  uvolnit, povolit, následkem čehož může dojít ke vzniku vážné újmy na zdraví,
  resp. smrti mé osoby, čeho jsem si plně vědom a na znak souhlasu s těmito
  riziky podepisuji toto prohlášení. Souhlasím se všemi riziky tratě, známými či
  neznámými, i kdyby nastaly v důsledku nedbalosti organizátora Akce, se
  sídlem Hradec 24, Hradec 332 11, IČ: 06023282 (dále jen jako „Organizátor“) a
  současně se zavazuji dodržovat instrukce a řídit se všemi pokyny Organizátora a
  osob jím pověřených.
 3. Prohlašuji, že pokud uvidím neobvyklé nebo určité riziko/nebezpečí při
  účasti mé osoby na této Akci, osobně vynaložím co největší úsilí na to, abych
  dál nesoutěžil a upozornil Organizátora či osobu jím pověřenou na možné riziko
  nebezpečí tratě.
 4. Já, sám za sebe, za mé dědice, příbuzné, nástupce a vykonavatele mé závěti
  se tímto výslovně vzdávám všech mých nároků a pohledávek, podání jakýchkoliv
  žalob nebo vymáhání jakýchkoliv újem vůči Organizátorovi a pořadatelům závodu WILD
  GRIZZLY jakož i dalším osobám, které se na Akci podílejí, jako jsou sponzoři,
  promotéři, a jejich zástupci, nástupci a další osoby, vyplývající z nároků
  vzniklých v souvislosti s mou účastí na této Akci a tyto osoby zprošťuji
  odpovědnosti.
 5. Svým souhlasem s tímto dokumentem zároveň potvrzuji, že je mi více než 18
  let, netrpím žádnou závažnou nemocí, neutrpěl jsem žádný úraz a ani nejsem
  postižený žádnou duševní nebo jinou chorobou či tělesnou vadou, která by mohla
  nějakým způsobem omezit mou účast na závodě WILD GRIZZLY. Svým souhlasem
  potvrzuji, že jsem fyzicky zdatný (trénován) zdolat překážky, které se budou
  nacházet na trati závodu WILD GRIZZLY a jsem dostatečně zkušený je zdolat.
 6. Moje účast na závodě WILD GRIZZLY je dobrovolná. Svým souhlasem potvrzuji,
  že mám řádně uzavřené zdravotní pojištění v případě jakéhokoliv úrazu mé osoby
  v souvislosti se závodem WILD GRIZZLY.
 7. Dávám výslovný souhlas s první pomocí a lékařským ošetřením mé osoby včetně
  hospitalizace, pokud dojde ke zranění nebo poranění mé osoby na této Akci a
  souhlasím s poskytnutím mých osobních zdravotních informací osobám poskytujícím
  ošetření mé osoby.
 8. Beru na vědomí, že Organizátor má právo změnit plánovaný harmonogram Akce či
  Akci zrušit bez náhrady z důvodu okolností způsobených vyšší mocí, živelnou
  událostí a dále z příčin bezpečnostních a z dalších závažných důvodů (např.
  mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek – vichřice apod.), na jejichž
  vzniku Organizátor nenese účast, či bude-li to stanoveno oficiálním nařízením
  oprávněných orgánů státní správy či samosprávy, a to bez možnosti vrácení
  startovného, které propadá ve prospěch Organizátora a bez možnosti požadovat v
  těchto případech náhradu jakékoli škody vzniklé v souvislosti s tímto
  organizačním opatřením.
 9. Prohlašuji, že jsem se seznámil s „Všeobecnými pravidly závodu vydanými
  Organizátorem a budu se jimi v souvislosti s absolvováním Akce řídit.
  Dále prohlašuji, že jsem si vědom odpovědnosti, kterou nesu za újmu na zdraví a
  škodu na majetku svém nebo třetích osob, či za vznik škody způsobené mým
  chováním či porušením ustanovení Všeobecných pravidel závodu a tohoto reverzu a
  zavazuji se všechny újmy uhradit v plné výši a na vlastní náklady.

TOTO PROHLÁŠENÍ O PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI PŘI ÚJMĚ NA
ZDRAVÍ, MAJETKU A VYUŽÍVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV JSEM SI ŘÁDNĚ PREČETL, ROZUMÍM
VŠEM JEHO ČÁSTEM A PŘIJÍMÁM JEJ BEZ VÝHRAD, COŽ STVZUJI SVÝM SOUHLASEM SVOBODNĚ
A VÁŽNĚ, BEZ JAKÉHOKOLIV NÁTLAKU.

Svým souhlasem stvrzuji, že mi je srozumitelné riziko a všechny okolnosti
týkající se účasti nezletilého na výše uvedené Akci a zároveň tímto souhlasem
dávám souhlas, aby se této Akce zúčastnil s tím, že odpovědnost za tento čin a
všechny následky přechází na mě.

Potvrzuji, že jsem se seznámil a souhlasím

s
PROHLÁŠENÍM O PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI
 (text

výše)

NEZLETILÍ/SVĚŘENCI:
POKUD JE ÚČASTNÍK MLADŠÍ 18 LET NEBO MÁ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, MUSÍ BÝT NÍŽE
PODESPÁN RODIČ NEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Jméno
rodiče/opatrovníka:

Jméno
nezletilého/svěřence:

Podpis
rodiče/opatrovníka:

V                                                      
dne