Tato pravidla představují obecné zásady závodu WILD GRIZZLY pořádaných

Organizátorem. Konkrétní pravidla, vztahující se k jednotlivým závodům se mohou od

těchto pravidel v případě potřeby lišit a definovat další dodatečné podmínky, které tyto

podmínky mění, upravují či doplňují vzhledem k podmínkám trati jednotlivého závodu.

 1. Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně registroval.

Řádnou registrací se rozumí vyplnění přihlašovacího formuláře a včasná úhrada

startovného. Registrace a úhrada startovného v místě konání závodu jsou možné

pouze v případě volné kapacity závodu.

 1. Závodník se může závodu účastnit pouze po vyplnění a podepsání dokumentu

„REVERZ – Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví a majetku“.

Tento dokument je součástí online registrace. V případě přihlášení do závodu na

místě je závodník povinen tento dokument podepsat na místě při registraci.

Dokument lze stáhnout na webu wildgrizzly.cz

 1. Závodník je povinen číst veškeré informace, nařízení a doporučení, které mu jsou

předkládány organizátorem akce, včetně emailové komunikace!

 1. Závodník mladší 18 let se může závodu účastnit pouze se souhlasem zákonného

zástupce, který svůj souhlas deklaruje vyplněním online-registrace. V případě

přihlášení do závodu na místě je zákonný zástupce povinen tento dokument

podepsat na místě při registraci. Dokument lze stáhnou na webu wildgrizzly.cz

 1. Pokud se z jakéhokoli důvodu závodník nemůže či nechce účastnit závodu,

umožňuje Organizátor převést startovní číslo na náhradníka, a to zdarma za

podmínky nahlášení Organizátorovi nejpozději do data uzavírání online registrací

uvedeného na webových stránkách Organizátora www.wildgrizzly.cz nebo na

místě za administrativní poplatek 50,- Kč.

 1. Pokud se z jakéhokoli důvodu závodník nemůže či nechce účastnit závodu a

nevyužije možnosti účasti náhradníka, nebude mít Organizátor povinnost vrátit

závodníkovi startovné, který na vrácení ztrácí nárok a startovné propadá ve

prospěch Organizátora.

 1. Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný harmonogram závodu či závod

zrušit bez náhrady z důvodu okolností způsobených vyšší mocí, živelnou událostí

a dále z příčin bezpečnostních a z dalších závažných důvodů (např. mimořádně

nepříznivých povětrnostních podmínek – vichřice apod.), na jejichž vzniku

Organizátor nenese účast, či bude-li to stanoveno oficiálním nařízením

oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takovýchto případech

nebude mít Organizátor povinnost vrátit závodníkovi startovné, který na vrácení

ztrácí nárok a startovné propadá ve prospěch Organizátora. V takovýchto

případech nebude mít Organizátor povinnost odškodnit závodníky za jakékoliv

škody vzniklé v souvislosti s tímto organizačním opatřením.

 1. Závody jsou hodnoceny a vyhlašovány samostatně.
 2. Závodník musí být plavec.
 3. Závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí a tuto skutečnost potvrzuje

svou registrací. Uvědomuje si riziko zničení jeho věcí i možného zranění při

závodě. Organizátor nezodpovídá za škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou

v souvislosti s účastí v závodě či jeho sledováním. Závodník se vzdává práva

požadovat po Organizátorovi odškodné. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník také

svým podpisem před startem. U dětských závodů zodpovídá za toto prohlášení

rodič dítěte.

 1. Organizátor neodpovídá závodníkovi za jakoukoli škodu na věcech závodníkem

odložených v areálu místa konání závodu včetně věcí uložených v dopravním

prostředku či věcí zanechaných kdekoli na trati, vyjma poškození, ztráty nebo

zničení věci, kterou závodník odložil v místě k tomu určeném Organizátorem.

 1. Závodník se nemůže účastnit závodu pod vlivem alkoholu a jiných omamných a

psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky. V takovém

případě nebude závodníku umožněno závod absolvovat.

 1. Organizátor doporučuje závodníkovi uzavřít pojištění pro případ úrazu či

způsobení jiné újmy třetím osobám v průběhu závodu.

 1. Závodník je povinen přizpůsobit své oblečení danému závodu. Organizátor

doporučuje závodníkovi užít pro účel závodu pevnou obuv, sportovní oblečení,

které je možné znehodnotit, popřípadě oblečení s logem týmů. Za škodu vzniklou

na obuvi, oblečení a dalších doplňcích Organizátor závodníku neodpovídá.

 1. Organizátor zakazuje závodníku použití obuvi s hroty (výjimku mohou tvořit

extrémní podmínky typu led, sníh, námraza a potom o této změně budou

závodníci informováni) či nevhodného oblečení a doplňků (např. cvočků,

náramků, prstýnků, řetízků, karabin), které jsou způsobilé přivodit závodníkovi či

třetím osobám újmu. V takovém případě nebude závodníku umožněno závod

absolvovat.

 1. Organizátor doporučuje závodníkovi užít pro účel závodu ochranné pomůcky,

jako jsou rukavice, chrániče kloubů a páteře, fixaci kotníků atd.

 1. Závodník je povinen řídit se striktně pokyny Organizátora a dalších osob jím

pověřených. Závodník je povinen seznámit se s veškerými předkládanými

informacemi, nařízení a doporučeními Organizátora a osob jím pověřených.

 1. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat závodníka, jehož chování by

mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních závodníků či

diváků.

 1. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat závodníka, jehož chování je

v rozporu s obecnými pravidly fair-play, nerespektuje pokynů pořadatele,

rozhodčích, dobrovolníků nebo jakýmkoli způsobem je uráží.

 1. Závodník nesmí vyběhnout na trasu bez přiřazeného startovního čísla a čipu. Při

jejich ztrátě nebude moci být změřen závodníkovi přesný čas. Současně bude

každému závodníkovi namalováno číslo fixem na obličej. Závodník je povinen

chovat se tak, aby nedošlo ke ztrátě či poškození čipu a po skončení závodu jej

odevzdat na předem určené místo. V případě poškození či ztráty čipu je závodník

povinen uhradit Organizátorovi vzniklou škodu, a to ve výši 500,- Kč, což je cena

za nový čip.

 1. Pokud bude závodník z jakýchkoli důvodů donucen závod předčasně ukončit,

musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližší osobě pověřené

Organizátorem.

 1. Závodník je povinen absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout externí

pomoc od diváků. Externí pomocí od diváků se rozumí: jakýkoli zásah do

překonávání překážek, podpora a pomoc při běhu. Závodník nesmí přijmout jídlo

ani pití od externí pomoci vyjma oficiálních občerstvovacích stanic. Porušení

tohoto pravidla může vést k diskvalifikaci. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE MEZI

ZÁVODNÍKY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA JEN NA

URČITÝCH PŘEKÁŽKÁCH, což určují Pravidla závodu a popř. specifikuje osoba

pověřená Organizátorem (rozhodčí, obsluha překážek).

 1. Závodník nesmí v průběhu závodu odkládat/zahazovat jakýkoli materiál či

odpadky, včetně přebytečného oblečení.

 1. Závodník je povinen překonat všechny překážky, které závod obsahuje a nemůže

si trať závodu zkracovat či jinak porušovat pravidla trati. Porušení tohoto pravidla

vede k diskvalifikaci.

 1. Závodník, který není schopen úspěšně překonat danou překážku, je povinen

absolvovat náhradní úkol/hendikep určený Organizátorem či jím povřenou

osobou, tak, aby závodník nebyl vyloučen ze závodu, ale mohl pokračovat dále.

Jedná se především o náhradu za fyzicky a technicky náročné překážky jako je

šplh, ručkování atd.

 1. V případě, že je překážka plně obsazena (tzn. závodník nemůže ihned překážku

začít plnit), může jít na hendikep. O tomto rozhoduje pouze obsluha překážky a

rozhodčí. Závodník si v tomto případě musí povolit plnění hendikepu u obsluhy

překážky.

 1. Závodník je povinen dodržovat pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší

dávají přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu.

Rychlejší závodník má povinnost závodníky před sebou na sebe upozornit.

 1. Závodník je povinen dodržovat pořádek, vyhazovat odpadky pouze na k tomu

určená místa a chovat se ohleduplně ke svému okolí a přírodě.

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo zpětné diskvalifikace na základě protestu

doloženého důkazním materiálem (foto, video atp.). Protest lze podat nejpozději

do 60 minut po doběhu závodníka, kterého se protest týká… Následně jej posoudí

a vyhodnotí tříčlenná komise (rozhodčí, ředitel závodu, hlavní pořadatel). Proti

rozhodnutí rozhodcovské komise již není možné se odvolat. Případná

diskvalifikace nebo jiná formu postihu je plně v kompetenci rozhodcovské komise.

Organizátor nemá povinnost přijmout stížnost třetích stran a prohlížet záznamy

třetích stran.

 1. Veškeré fotografie a obrazové a zvukové záznamy pořízené během závodu je

Organizátor oprávněn použít bez omezení účelu užití a bez nároku na finanční

odměnu autorovi fotografií či obrazového a zvukového záznamu.

 1. Nedostaví-li se závodník na vyhlášení vítězů, zříká se tím dobrovolně cen a

benefitů. V případě jeho nepřítomnosti může cenu za něj převzít osoba jím

pověřená. Organizátor má právo vyžádat si od této osoby identifikační údaje

(občanský průkaz). Vyhlášení vítězů pro každý závod bude probíhat dle

harmonogramu. Pořadatel si vyhrazuje právo časový harmonogram vyhlašování

přizpůsobit aktuálním podmínkám.

.

 

Pravidla týkající se průběhu závodu:

 1. Každých 10–15 vteřin (5-20 vteřin u dětských závodů) bude startovat jeden

závodník. V případě, že závodník nebude v daný čas na startu, jeho čas mu již

běží, nehledě na jeho příchod na startovní čáru. Pořadatel si vyhrazuje právo pro

tzv. zdvojený start (tzn. z organizačních důvodů vypustit na trasu závodníka i

mimo dané pořadí).

 1. Dodržujeme pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost

rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu. Bude-li závodník

záměrně bránit rychlejšímu závodníkovi, bude diskvalifikován.

 1. Překážky na trati se dělí na „POVINNÉ“ a „PŘEKÁŽKY S HENDIKEPEM“.

POVINNÉ PŘEKÁŽKY se musí absolvovat za každých okolností. Jejich

nepřekonání = diskvalifikace. PŘEKÁŽKY S HENDIKEPEM jsou překážky, na

kterých v případě neúspěchu následuje hendikep v příslušné délce (obvykle 2-3x

časově náročnější než překonání dané překážky) odpovídající náročnosti

překážky. Tento hendikep bude vždy označen vytyčovací páskou. Součástí

hendikepu může být běh se závažím, běh do kopce, poskoky snožmo s gumičkou,

raci, žabáci, aj.  Zkrácení hendikepu, vynechání hendikepu nebo běh mimo

vyznačenou trať vede k diskvalifikaci.

 1. Pokud závodník neposlechne pokyny rozhodčích, organizátorů nebo

dobrovolníků/ obsluhy překážky hrozí mu diskvalifikace. Rozhodčí a organizátoři

jsou označeni reflexní vestou. Rozhodčí mají navíc píšťalku. Rozhodčí má právo

závodníka za porušení pravidel napomenout a následně při jakémkoli dalším

porušení pravidel diskvalifikovat.

 1. Před startem hlavního závodu proběhne dle harmonogramu představení překážek

a prezentace důležitých pravidel. Účast na setkání není povinná, ale důrazně ji

doporučujeme.

 1. Začátek a konec překážek je označen čárou, zvonkem nebo dotekem prvního a

posledního segmentu – označeno reflexním sprejem. Držte se pokynů

dobrovolníků na každé překážce.

 1. Ničit či jinak poškozovat vytyčovací pásku a kolíky je trestáno diskvalifikací.
 2. Zkoušení a vstup na překážky před začátkem závodu se řídí striktně pokyny

Organizátora. Vždy je ovšem na vlastní riziko závodníka. Za nezletilé osoby

odpovídají rodiče.

 1. Obsluha překážky/rozhodčí nesmí pomáhat závodníkovi v překonání překážky.
 2. Závodník, který již dokončil svůj závod, nesmí pomáhat někomu dalšímu při

zdolávání překážky.